ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Pink Woman»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Pink Woman»:

Η εταιρεία Intrafashion Group Α.Β.Ε.Ε., η οποία εδρεύει στo Πολύστυλο Καβάλας  τ.κ. 64003 με Α.Φ.Μ. 999158737,  Δ.Ο.Υ. Καβάλας (εφεξής ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «Χριστουγεννιάτικα δώρα από την Pink Woman». Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τα δώρα του Διαγωνισμού. Τα φυσικά καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων PINK WOMAN (εφεξής «καταστήματα Pink Woman»), μέσω των οποίων θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός, ανήκουν είτε στον Διοργανωτή είτε σε τρίτους συνεργάτες/δικαιοδόχους του Διοργανωτή. Σημειώνεται ότι συμμετέχουν όλα τα φυσικά καταστήματα Pink Woman που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Κύπρο.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή και την Κύπρο ή επισκέπτονται τις ανωτέρω χώρες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου θα έχουν τυχόν λάβει.

2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται και εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή (β) oι δικαιοδόχοι και εμπορικοί συνεργάτες τoυ Διοργανωτή που λειτουργούν καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων Pink Woman καθώς και οι εργαζόμενοι αυτών, και (γ) οι σύζυγοι και τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού των αναφερομένων υπό (α) και (β) προσώπων.  

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα καταστήματα Pink Woman από 16/12/2019 έως 31/12/2019 (εφεξής η «διάρκεια») ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων των κουπονιών, αν αυτό συμβεί νωρίτερα από τις 31/12/2019. Σε κάθε περίπτωση καταληκτική ημερομηνία διάρκειας του Διαγωνισμού είναι η ημέρα 31/12/2019, συμπεριλαμβανομένης αυτής.  Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στα καταστήματα Pink Woman θα υπάρχουν σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού και διαφημιστικό υλικό με πληροφορίες για το Διαγωνισμό.

4. Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με κάθε αγορά άνω των 29€, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και λαμβάνει ένα κουπόνι τύπου ξυστό. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής χρησιμοποιεί κατά την αγορά εκπτωτική κάρτα, δωροκάρτα ή εκπτωτικό κουπόνι, η αξία της αγοράς των 29€ υπολογίζεται επί της τελικής τιμής της απόδειξης μετά την εφαρμογή οποιασδήποτε έκπτωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μπορεί να κερδίσει περισσότερες από μία φορές. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όσοι πραγματοποιούν την παραπάνω αγορά θα λαμβάνουν με την επίδειξη της ταμειακής τους απόδειξης από το κατάστημα Pink Woman ένα κουπόνι τύπου ξυστό. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ξύσει το κουπόνι για να διαπιστώσει, αν έχει κερδίσει.

5. Δώρα: Τα διαθέσιμα δώρα είναι:

A.    ένα ταξίδι πέντε ημερών για δύο άτομα στο Παρίσι (αναχώρηση 22.03.2020, με πληρωμένα τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή σε 4* ξενοδοχείο)

B.    11 συσκευές κινητών τηλεφώνων iphone 11

C.   400 δωροκάρτες Netflix αξίας 25€

D.   100 δωροεπιταγές pink woman αξίας 100€

E.    200 δωροεπιταγές pink woman αξίας 50€

F.    1000 δωροεπιταγές pink woman αξίας 20€

G.   2000 δωροεπιταγές pink woman αξίας 10€

H.   10000 δωροεπιταγές pink woman αξίας 5€

6. Παραλαβή των δώρων:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A, B ή C: Οι τυχεροί νικητές, που θα βρουν στο κουπόνι κάποιο δώρο από τις κατηγορίες A, B ή C, πρέπει να απευθυνθούν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του καταστήματος Pink Woman, στο οποίο έκαναν την τυχερή αγορά, να προσκομίσουν την ταυτότητα, το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης και να καταθέσουν την απόδειξη της τυχερής αγοράς καθώς και το κουπόνι. Επίσης, πρέπει να συμπληρώσουν στο κατάστημα Pink Woman, μία φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Κάθε νικητής θα μπορεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10.01.2020 έως 17.01.2020 να παραλάβει το δώρο, που κέρδισε, μόνο από το κατάστημα Pink Woman, στο οποίο έκανε την τυχερή αγορά και πήρε το κουπόνι, και μόνο προσερχόμενος ο ίδιος σ’ αυτό. Σε περίπτωση που o νικητής δεν προσέλθει να παραλάβει το δώρο του ή για οιοδήποτε λόγο δεν παραλάβει το δώρο του έως τις 17.01.2020, το δώρο απόλλυται.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ D, E, F, G ή H: Οι τυχεροί νικητές, που θα βρουν στο κουπόνι κάποιο δώρο από τις κατηγορίες D, E, F, G ή H, μπορούν να το εξαργυρώσουν άμεσα με τις επόμενες αγορές τους, επιδεικνύοντας απλώς και παραδίδοντας το τυχερό κουπόνι είτε στο κατάστημα Pink Woman στο οποίο έκαναν την τυχερή αγορά, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα Pink Woman στην Ελλάδα ή και την Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η εξαργύρωση της δωροεπιταγής Pink Woman μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 16.12.2019 μέχρι και τις 31.01.2020, με αγορά οποιασδήποτε αξίας. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής πραγματοποιήσει αγορά μεγαλύτερης αξίας από την δωροεπιταγή, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την διαφορά. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής πραγματοποιήσει αγορά μικρότερης αξίας από την δωροεπιταγή χάνει το υπόλοιπο της αξίας της δωροεπιταγής,  το οποίο μηδενίζεται και δεν αποδίδεται ούτε και συμψηφίζεται στο μέλλον. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής Pink Woman δεν μπορεί να συνδυαστεί με εξαργύρωση άλλης εκπτωτικής κάρτας, δωροκάρτας ή εκπτωτικού κουπονιού.

7.  Ευθύνη – έξοδα: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του από τον νικητή, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής, επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη ή, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών του. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση - μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους νικητές.

8. Αμεταβίβαστο: Τα δώρα, πλην των δωροκαρτών, είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με τα Δώρα εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι κατασκευαστές και προμηθευτές των δώρων.

9. Επιστροφές χρημάτων: Για τις αγορές για τις οποίες ο καταναλωτής έχει λάβει κουπόνι δυνάμει του παρόντος Διαγωνισμού, δεν επιτρέπονται επιστροφές χρημάτων, παρά μόνο αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος σύμφωνα με τους όρους αλλαγής προϊόντων που διέπουν ήδη το Διοργανωτή.  

10. Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση εντός των καταστημάτων. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των Διοργανωτριών.

11. Ακύρωση συμμετοχής: Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή το βάρος της απόδειξης), τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

12. Προβολή του Διαγωνισμού – Συγκατάθεση: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των νικητών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση[ΒΚ1] .

13. Προσωπικά Δεδομένα[ΒΚ2] : Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς του ίδιους, από το Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα (μεταξύ των οποίων οι συνεργάτες/δικαιοδόχοι που λειτουργούν καταστήματα Pink Woman), στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής των δώρων. Για το λόγο αυτό συλλέγονται το όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντα, η διεύθυνση του, το e-mail και ο αριθμός τηλεφώνου του[ΒΚ3] [CT4] . Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω υπό 12. και 13. Προσωπικών Δεδομένων είναι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η απόδοση των δώρων, η προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, καθώς και η διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί τα δεδομένα για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των δώρων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων τα δεδομένα θα διαγραφούν/καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τα υποκείμενα έχουν τα δικαιώματα της ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας εναντίωσης (αντίρρησης ως προς την επεξεργασία), του δικαιώματος να ζητούν ανθρώπινη επέμβαση) καθώς ανάκλησης της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Εφόσον κάποιος συμμετέχων ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του αυτά, ο Διοργανωτής θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο και πρόνοια για την ικανοποίηση του αιτήματός του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εφόσον είναι εφικτό, άλλως θα ενημερώνει το Υποκείμενο για επέκταση της προθεσμίας απόκρισης  κατά το πολύ έως δύο (2) μήνες. Επίσης το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα , τηλ. 2106475600, contact@dpa.gr).

14. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής, καθώς επίσης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

15. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στο νομικό σύμβουλο της εταιρείας Βασίλη Κογκαλίδη και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επίσης, βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον ιστότοπο www.pinkwoman-fashion.com.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Καβάλας, όπου και η έδρα του Διοργανωτή.

17. Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλέσει στο Διοργανωτή στο +30 2510 231137 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@pinkwoman-fashion.com


 [ΒΚ1]Να το δει ο DPO

 [ΒΚ2]Να ελεγχθεί από τον DPO.

Το τροποποίησα αρκετά.

 [ΒΚ3]Ισχύει;

 [CT4]Σου προωθώ ακριβώς την φόρμα που θα εκτυπώσουμε.

Top
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
άνω των 29€
ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ σε 2 ημέρες*
*εξαιρούνται οι δυσπρόσιτες περιοχές
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
από κατάστημα

Χρησιμοποιούμε cookies δικά μας και τρίτων για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την αγοραστική σας εμπειρία.
Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε την πολιτική μας.